Kontakt

 Pražská 346/33,  268 01 Hořovice,  tel. 311 514 446, 311 517 616, 602 382 679

jednatel a ředitel  -  Ing. Roman Jusko,           tel. 724 929 871,  email: roman.jusko@horteplo.cz

jednatelé               - Bc. Michal Hasman, MPA, tel. 777 908 621,  email: jednatel@horteplo.cz

                                - Ing. Roman Liprt                tel. 602 382 679,  email: roman.liprt@horteplo.cz  

technický úsek       - Roman Čech                      tel. 777 792 407, email: roman.cech@horteplo.cz

administrativa         -  ladka.stefanova@horteplo.cz   datová schránka:  wvnaqpt

provozní doba Po-Pá - 7.00-14.30

 www.horovickateplarenska.cz,   info@horteplo.cz

       

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, S.R.O.

se sídlem Hořovice, Pražská 346, okres Beroun, PSČ 268 01, IČ 25793187, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, v oddíle C, vložce 70766 (dále jen „Společnost“)

1. Účel Informací

Tyto informace (dále jen „Informace“) poskytují obraz o tom, jak probíhá ve Společnosti nakládání s Osobními údaji s tím, že jsou určeny pro seznámení Zaměstnanců a dalších osob se zásadami Zpracování osobních údajů, které probíhá ve Společnosti.

Níže Vás informujeme o tom, jak Společnost při Zpracování osobních údajů postupuje a jaká práva mají fyzické osoby (jako subjekty údajů), jejichž Osobní údaje jsou ze strany Společnosti zpracovávány.

2. Zásady Zpracování osobních údajů ve Společnosti

Snahou Společnosti při Zpracování osobních údajů je učinit veškerá opatření tak, aby nedocházelo ke zneužití Osobních údajů, které jí jsou poskytovány. Osobní údaje jsou tak ze strany Společnosti zpracovávány pouze v případech existence právního důvodu (titulu) pro jejich zpracování a při dodržování všech zásad a zákonných povinností, a to zejména zásad zakotvených v GDPR (viz dále), tedy zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnost, omezení uložení, integrita a důvěrnost.

V případě, že je Společnost kontaktována prostřednictvím formuláře umístěného na jejích webových stránkách nebo přímo na e-mailové adresy, jsou Osobní údaje jako jméno, příjmení, e-mail a telefon zpracovávané pouze k vyřízení příslušného dotazu/žádosti. S osobními údaji, které vznikají v rámci komunikace seSpolečností, je nakládáno v souladu s interním systémem ochrany Osobních údajů dle platné legislativy.

3. Právní základ pro Zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Osobních údajů je obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“).

Dalším právním zdrojem, z něhož pro Společnost vyplývají povinnosti při Zpracování osobních údajů, jsou pak zejména právní předpisy upravující zásady vedeníúčetnictví a daní, pracovněprávní a mzdovou agendu Zaměstnanců a s tím související práva a povinnosti Zaměstnanců.

4. Účel Zpracování Osobních údajů

4.1.1. Účelem Zpracování osobních údajů Zaměstnanců je především zajišťování povinné personální a mzdové agendy, oblasti sociálního pojištění a daňově-finanční správy.

Povinnost zajistit personální a mzdovou agendu je Společnosti uložena zvláštními právními předpisy, např. zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

4.1.2. Společnost dále Zpracovává osobní údaje za účelem zajištění bezpečnosti Zaměstnanců na pracovištích Společnosti, zabezpečení řádného chodu užívaných technologií, ochrany svého majetku, resp. majetku, který ke svému podnikání užívá, včetně ochrany majetku Zaměstnanců, ochrany obchodního tajemství a ochrany skutečností spočívajících ve zvláštní povaze činnosti Společnosti (monitoring).

4.1.3. Účelem Zpracováníosobní údajů obchodních partnerů Společnosti je realizace podnikatelské činnosti Společnosti, spočívající zejména ve výrobě a prodeji tepla a služeb souvisejících. V rámci této podnikatelské činnosti Společnosti uzavírá smlouvy s odběrateli a dodavateli (Třetími osobami). Pro tento účel je poskytnutí Osobních údajů naprosto dobrovolné, avšak nezbytné pro to, aby daná smlouva mohla být uzavřena a plněna.

4.1.4. Za účelem řádné realizace smluvních závazků provádí Společnost Zpracování osobní údajů zastupujících či kontaktních osob smluvních partnerů, příp. osob pověřených smluvním partnerem k určitým jednáním v rámci smluvních vztahů (např. osob oprávněných k převzetí zboží či služby či osob oprávněných objednávat zboží či služby).

4.1.5. Společnost dále zpracovává Osobní údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, zejména při vedení evidence finančního plnění svých odběratelů (přehledy dlužníků).

4.1.6. Jako další účel zpracování Osobních údajů ze strany Společnosti je v omezené míře i Přímý marketing. Společnost zpracovává tyto údaje většinou na základě tzv. zákonné klientské výjimky nebo výslovného souhlasu příslušného subjektu údajů.

5. Rozsah Zpracování osobních údajů a jejich zdroje

5.1.1. Rozsah, ve kterém Společnost zpracovává Osobní údaje, odpovídá pouze nejnutnějším údajům potřebným pro splnění účelu Zpracování osobních údajů.

U Zaměstnanců se jedná především o jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, titul, dosažené vzdělání a praxe, kontaktní údaje jako jsou telefonní číslo a e-mailová adresa [resp. bankovní spojení]. Rozsah zpracování Osobních údajů případných uchazečů o zaměstnání je obdobný, odpovídající zejména přípravě případné pracovní smlouvy.

U smluvních partnerů se jedná zejména o základní kontaktní údaje typu: jméno, příjmení, telefon a email, kdy bez těchto údajů Společnost nemůže zajistit plnění svých závazků, které plynou z uzavřených smluv.

5.1.2. Osobní údaje vztahující se k Zaměstnancům získává Společnost v rámci komunikace při uzavírání pracovních smluv či komunikace s případnými uchazeči o zaměstnání.

5.1.3. Osobní údaje vztahující se ke smluvním partnerům získává Společnost v rámci běžného obchodního styku buďto přímo od svých smluvních partnerů, nebo z veřejně dostupných zdrojů. Těmito zdroji jsou zejména veřejné rejstříky (např. obchodní, živnostenský či insolvenční), evidence (např. katastr nemovitostí) nebo webové stránky.

6. Doba, po kterou jsou Osobní údaje uchovávány

Společnost zpracovává Osobní údaje po celou dobu trvání daného smluvního vztahu a to až do doby realizace veškerých práv a povinností vyplývajících z daného smluvního vztahu.

Společnost dále uchovává příslušné Osobní údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k ochraně jejích oprávněných zájmů. Pokud dochází ke zpracování Osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním, jsou Osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen.

V rámci Společnosti platí pravidla pro nakládání s Osobními údaji, se kterými jsou Zaměstnanci, kteří s údaji pracují (Oprávněné osoby), seznámeni.

Následně je s Osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a dle GDPR, resp. případného Vnitřního předpisu.

7. Místa uložení Osobních údajů

Společnost disponuje odpovídajícím administrativním i technickým zázemím k zabezpečení Osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, neoprávněnému pozměňování, neoprávněnému přístupu, zneužití či jakékoliv jiné nezákonné formě zpracování Osobních údajů.

Osobní údaje, v elektronické podobě, jsou uloženy v kontrolovaném a chráněném úložišti, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými vybavením k ochraně údajů, dále pak v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob do prostor a míst, kde se Osobní údaje nacházejí.

8. Práva subjektu údajů v souvislosti s ochranou Osobních údajů

S Osobními údaji subjektu údajů nakládá Společnost pouze zákonným a korektním způsobem s tím, že Společnost dbá na dodržování, zejména dále uvedených práv subjektů údajů (vzor žádosti subjektu údajů o uplatnění svých práv souvisejících s ochranou Osobních údajů je poskytnut na internetových stránkách Společnosti a v Příloze č. 1 k této Informaci.

8.1.1. Každý subjekt údajů má právo na informace, tedy kdykoli může požádat o informace o zpracování svých Osobních údajů.

8.1.2. Subjekt údajů může požadovat přístup k Osobním údajům, opravu Osobních údajů nebo jejich výmaz. Rovněž může uplatňovat právo na omezení zpracování.

8.1.3. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů.

8.1.4. Subjektu údajů nenáleží právo na přenositelnost údajů, neboť zpracování Osobních údajů se neprovádí automatizovaně, to však nevylučuje předání Osobních údajů a dalších dokumentů subjektů údajů v elektronické podobě.

8.1.5. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.

8.1.6. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu Osobních údajů, a to v případě, pokud se domnívá, že jsou porušována jeho práva.

HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, S.R.O., se sídlem Hořovice, Pražská 346, okres Beroun, PSČ 268 01

Příloha č. 1: - Vzor žádosti subjektu údajů o uplatnění svých práv

                       Zadost-subjektu-udaju

 Změna zákona na ochranu spotřebitele

„V souladu s informační povinností stanovenou zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění, informuje společnost své odběratele, jako spotřebitele, o možnosti řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na služby poskytované společností Energetický regulační úřad (ERU).
Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi odběratelem, jako spotřebitelem, a naší společností, může se odběratel, jako spotřebitel, obrátit na Energetický regulační úřad s návrhem na mimosoudní řešení sporu.


Internetová adresa Energetického regulačního úřadu je: www.eru.cz.